Algemene Voorwaarden

VoorLocaties.nl heeft als doel vraag en aanbod op het gebied van locaties bij elkaar te brengen d.m.v. online portals en een op maat gemaakt CMS voor locaties. Indien zowel klanten als dienstverleners als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de portals, CMS en dienstverlening van VoorLocaties.nl, niet instemmen met deze algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de portals, het CMS als de overige diensten van VoorLocaties.nl.

Dit is een overeenkomst tussen u en VoorLocaties.nl en de daaraan verbonden portals (BuitenBusiness, InspirerendeVergaderlocaties.nl, JeZoektIetsLeuks.nl, WaarGaanWeTrouwen.nl, AndersAfscheidNemen.nl en BuitenVakanties.nl, hierna te noemen de portals) en het daaraan gekoppelde CMS inclusief software, producten en services, hierna te noemen VoorLocaties.nl. Op ieder gebruik van VoorLocaties.nl en op alle diensten van VoorLocaties.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Definities

1.1
VoorLocaties.nl: ontwikkelaar van software oplossingen voor locaties en exploitant van diverse boekingsportals en een CMS op maat voor locaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83463828, gevestigd aan de Beatrixlaan 25, 7255 DB te Hengelo Gld.
1.2
Dienstverlener: hieronder wordt verstaan het bedrijf dat de accommodatie beschikbaar stelt, cq. de accommodatiehouder.
1.3
Klant: de rechtspersoon, onderneming en/of het geheel aan individuen dat namens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
1.4
Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.

2. Online portals

2.1
VoorLocaties.nl doet haar uiterste best de online portals zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens door dienstverleners. VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens.
2.2
Aan de genoemde informatie op de portals kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de portals en het aanbod van arrangementen zal regelmatig gewijzigd en aangepast worden.
2.3
VoorLocaties.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. Het overnemen van teksten, foto's, gegevens of logo's van de portals is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VoorLocaties.nl.
2.4
Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie over diensten of arrangementen te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden of openbaren voor andere doeleinden dan het door VoorLocaties.nl beoogde doel.
2.5
Op de portals kunnen hyperlinks vermeld staan. VoorLocaties.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de portals van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.
2.6
Reacties van klanten op deze website dienen gepast te zijn en verband te houden met het verblijf van gasten in de locatie en/of het gebruik van (vergader-) arrangementen en/of activiteiten. VoorLocaties.nl is gerechtigd reacties zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving te verwijderen.

3. Voor klanten

3.1
De diensten van VoorLocaties.nl, bestaande uit het faciliteren van het online CMS met daarnaast het uitgebreid (online) adverteren van aangesloten locaties, worden gratis verleend aan klanten via portals, social media, e-mail, chat of telefonisch contact.
3.2
Teneinde een correcte boeking te maken bij de aangesloten locaties dienen gebruikers van de portals te allen tijde juiste en volledige gegevens en informatie te verstrekken aan VoorLocaties.nl.
3.3
Wanneer klanten een reservering maken bij één van de locaties via de portals, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen locatie of dienstverlener. VoorLocaties.nl is geen partij bij deze overeenkomst. De reservering wordt bevestigd door de dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de dienstverlener. Wanneer reserveringen, in opdracht van de dienstverlener of klant, door VoorLocaties.nl bevestigd worden, zijn altijd de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden kunnen via de link worden ingezien en kunnen op verzoek worden toegestuurd.
3.4
Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende dienstverlener gemeld zijn. VoorLocaties.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij wijziging of annulering van reserveringen welke door VoorLocaties.nl bevestigd zijn, worden de richtlijnen volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca gehanteerd.
3.5
VoorLocaties.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via VoorLocaties.nl gereserveerde diensten of locaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde locaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing.
3.6
VoorLocaties.nl kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde locaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde locatie, deelname aan (vergader-) arrangementen en/of activiteiten of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten.
3.7
Daarnaast kan VoorLocaties.nl niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de locatie en/of deelname aan een (vergader-) arrangement en/of activiteit en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan VoorLocaties.nl toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden.

4. Overeenkomst tussen VoorLocaties.nl en dienstverlener

4.1
VoorLocaties.nl en de dienstverlener komen overeen dat VoorLocaties.nl als online portal bemiddelt bij de totstandkoming van reserveringen tussen de klant en de dienstverlener. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals door dienstverlener gekozen in het elektronisch aanmeldproces.
4.2
Alle tarieven welke door dienstverlener worden aangeleverd, zijn lager of gelijk aan de elders gepubliceerde tarieven van de betreffende locatie.
4.3
De dienstverlener geeft VoorLocaties.nl inzage in de beschikbare boekingsdagen middels het door VoorLocaties.nl aangeleverde CMS. De kalender kan gekoppeld worden met andere kalendersystemen via een ICal-koppeling. Eventuele gevolgen van het niet actueel houden van het kalendersysteem door de dienstverlener komen voor rekening en risico van dienstverlener.
4.4
VoorLocaties.nl wordt hierbij door de dienstverlener gemachtigd om namens de dienstverlener klanten te werven voor de dienstverlener. VoorLocaties.nl wordt uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die door haar bemiddeling tussen de klant en de dienstverlener tot stand komt.
4.5
Dienstverlener kan d.m.v. een door VoorLocaties.nl verstrekte inlogcode, gebruik maken van het CMS. Bij een betaalde vermelding op een portal, mag het CMS kosteloos gebruikt worden gedurende de looptijd van de vermelding op de portal.
4.6
Dienstverlener kan d.m.v. een door VoorLocaties.nl verstrekte code, gebruikersrechten verkrijgen teneinde het boekingssysteem voor eigen doeleinden gebruiken. Hiervoor dient een extra abonnement afgesloten te worden bij VoorLocaties.nl.
4.7
Alle rechten van intellectuele eigendom die VoorLocaties.nl bij de uitvoering van softwareontwikkeling en exploitatie van de portals gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen, ontwerpen, documentatie en werkwijzen, berusten uitsluitend bij VoorLocaties.nl. Dienstverlener verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Het is dienstverlener niet toegestaan (delen van) de software, CMS en boekingsportals, waaronder de broncode, de rechten van intellectuele eigendom van VoorLocaties.nl of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

5. Publicatie en Promotie van dienstverleners

5.1
VoorLocaties.nl publiceert het aanbod van de dienstverlener via haar portals op internet, op haar social media kanalen en middels door haarzelf gekozen promotionele activiteiten en materialen. De dienstverlener zal aan VoorLocaties.nl kosteloos voldoende tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen om een correcte publicatie mogelijk te maken.
5.2
Na het sluiten van de overeenkomst is VoorLocaties.nl gerechtigd het geleverde beeld- en tekstmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De dienstverlener verstrekt VoorLocaties.nl het recht op gebruik en redigeren van door de dienstverlener aangeleverd beeld- en tekstmateriaal.
5.3
De dienstverlener is zelf volledig aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de door hem verstrekte gegevens. VoorLocaties.nl is niet aansprakelijkheid voor vorderingen voortvloeiend uit het door de dienstverlener verstrekte informatiemateriaal. De dienstverlener verbindt zich om VoorLocaties.nl te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met het door VoorLocaties.nl gepubliceerde, van de dienstverlener gekregen, beeld- en tekstmateriaal.
5.4
VoorLocaties.nl publiceert en offreert de tarieven die de dienstverlener daarvoor opgeeft, welke altijd gelijk of lager dienen te zijn aan de tarieven welke de dienstverlener elders hanteert.

6. CMS VoorLocaties

6.1
Als u het CMS gebruikt, dan mag u niet:
- de dienst gebruiken op een manier die schade toebrengt aan VoorLocaties.nl of aan derden:
- naar enig onderdeel van deze dienst verwijzen als bestemming in ongevraagde berichten (spam);
- de dienst op enige manier beschadigen, overbelasten of uitschakelen, of door het gebruik van de dienst anderen negatief beinvloeden;
- de dienst gebruiken voor oneigenlijke zelfverrijking of oplichting
Houdt u zich niet aan onze bepalingen, dan behoudt VoorLocaties.nl zich het recht voor om, naast het vorderen van schadevergoeding, € 1000,-- per geconstateerde overtreding, bij u in rekening te brengen.
6.2
U kunt contact opnemen met VoorLocaties.nl zoals vermeld in de footer en/of contactgegevens in het boekingssysteem. Deze worden altijd in elektronische vorm beschikbaar gesteld. VoorLocaties.nl kan, in elektronische vorm, informatie verzenden over de service, aanvullende informatie en informatie die VoorLocaties.nl wettelijk verplicht zijn te geven. VoorLocaties.nl kan verplichte informatie geven via e-mail op het adres dat dienstverlener heeft opgegeven bij het aanmelden voor de service of via toegang tot een website die VoorLocaties hiervoor aanwijst. Kennisgevingen die via e-mail door VoorLocaties.nl naar dienstverlener zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de e-mail is verzonden. Als dienstverlener niet akkoord gaat met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, dan dient dienstverlener de dienst VoorLocaties.nl niet gebruiken.
6.3
VoorLocaties.nl werkt constant om de service te verbeteren en kan de service daarom op elk gewenst moment en om elke reden wijzigen. Bij betaalde services brengt VoorLocaties.nl dienstverlener van tevoren op de hoogte van significante wijzigingen van de dienst. Als de dienst in zijn geheel wordt geannuleerd zonder reden, dan is dienstverlener aan VoorLocaties.nl alleen de op dat moment openstaande boekingskosten verschuldigd. Bij het annuleren van reeds door dienstverlener geaccordeerde offertes, voor het maken van websites of het leveren van programmeerwerk, zal VoorLocaties.nl 50% van het offerte totaalbedrag bij dienstverlener in rekening brengen. Wanneer er binnen 8 weken na ontvangst van de getekende offerte geen (aan)betaling is binnengekomen, dan kan en mag VoorLocaties.nl dat beschouwen als annulering van de van de betreffende offerte, VoorLocaties.nl zal op dat moment dan ook 50% van het offerte totaalbedrag bij dienstverlener in rekening brengen.
6.4
VoorLocaties.nl biedt de service aan in de beschikbare vorm ("as is"), inclusief eventuele fouten en zoals beschikbaar. VoorLocaties.nl kan niet garanderen dat de informatie van VoorLocaties.nl te alle tijde correct en/of actueel is. Dienstverlener erkent en accepteert dat computer- en telecommunicatiesystemen niet altijd foutloos zijn en dat perioden van onbeschikbaarheid kunnen voorkomen. VoorLocaties.nl kan niet garanderen dat de service zonder onderbrekingen, op tijd, veilig en foutloos wordt uitgevoerd of dat gegevens niet verloren zullen gaan. Er worden geen toezeggingen gedaan wat betreft de dienst van VoorLocaties.nl. Mogelijk gelden voor dienstverlener bepaalde rechten voortvloeiende uit lokale wetgeving of andere regels. Dienstverlener zal zich ten allen tijde moeten houden aan de voor dienstverlener geldende regels en wetgeving.

7. Tarieven en betaling

7.1
De diensten van VoorLocaties.nl, bestaande uit het uitgebreid adverteren van bij VoorLocaties.nl aangesloten locaties en het faciliteren van het online CMS, worden gratis verleend aan klanten.
7.2
Dienstverlener betaalt VoorLocaties.nl een vergoeding voor het gebruik van het online CMS en het promoten van haar locatie via online portals. De hoogte van de vergoeding welke dienstverlener aan VoorLocaties.nl verschuldigd is, is afhankelijk van de door dienstverlener gekozen diensten en/of abonnementen en wordt vermeld op de betreffende website.
7.3
Abonnementen worden per maand of per jaar vooruit gefactureerd, tenzij dienstverlener kiest voor een abonnement op commissie-basis. In dat geval wordt 10% commissie over iedere boeking gefactureerd en € 14,95 per contact-aanvraag. Een automatische incasso wordt zeven dagen van te voren aangekondigd door een factuur, waarin de incasso wordt gemeld. Dienstverlener heeft de mogelijkheid om het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen te storneren.
7.4
Bij een abonnement op commissiebasis gelden de volgende voorwaarden:
- Het telefoonnummer van de accommodatie wordt niet vermeld.
- Bezoekers kunnen alleen een directe boeking plaatsen.
- De actuele tarieven worden op de website vermeld, deze mogen niet hoger zijn dan elders gepubliceerde tarieven.
- De kalender dient up-to-date te zijn.
- Een niet-actuele kalender en/of niet-actuele tarieven zijn voor eigen rekening en risico van de accommodatie-eigenaar.
- Er wordt 10% commissie berekend over iedere boeking die via de website wordt doorgestuurd. De commissie wordt berekend over het totale boekingsbedrag.
- Er wordt € 14,95 per contact-aanvraag in rekening gebracht.
- Het is ook mogelijk om op het prikbord te reageren, de kosten hiervoor bedragen € 9,95 per reactie.
- De commissie-factuur wordt maandelijks verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
- De naam van de accommodatie wordt niet vermeld. Het is dienstverlener niet toegestaan om zelf de naam, e-mail adres of website van de locatie in de vermelding te noemen. Indien wordt geconstateerd dat na live-gang alsnog de locatie-naam, e-mail adres of de website wordt vermeld, dan zal dit verwijderd worden en wordt hiervoor € 95,-- per keer in rekening gebracht.
7.5
VoorLocaties.nl houdt zich het recht voor om kostenstijgingen wegens bijzondere omstandigheden aan dienstverlener door te berekenen. Kostenstijgingen worden door VoorLocaties.nl tijdig kenbaar gemaakt, waarbij dienstverlener de mogelijkheid geboden wordt deze overeenkomst stop te zetten.
7.6
Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd en kunnen op ieder moment door VoorLocaties.nl en/of dienstverlener worden opgezegd via het CMS (app.voorlocaties.nl), met inachtneming van een opzegtermijn van 1 dag voor het aflopen van het betreffende abonnement. De opzegging door dienstverlener kan uitsluitend via het CMS (app.voorlocaties.nl) geschieden. De opzegdatum is de datum waarop het abonnement de status geannuleerd heeft gekregen in het dashboard. Zonder opzegging worden abonnementen automatisch verlengd op de aangegeven verlengdatum.
7.7
Als er een specifieke tijdsduur geldt voor een aanbieding, dan blijft die prijs gelden gedurende die tijd. Nadat de aanbiedingsperiode verlopen is wordt het normale bedrag in rekening gebracht. Bij periodieke betalingen communiceert VoorLocaties.nl prijswijzigingen of nieuwe diensten minimaal 30 dagen van tevoren.
Wanneer dienstverlener niet instemt met de prijswijzigingen dan kan dienstverlener het account laten verwijderen. Als het account opgezegd wordt, dan eindigt de dienst op dat moment, dienstverlener dient dan alleen de openstaande boekingskosten en eventueel andere diensten tot dat moment te voldoen.
7.8
Wanneer een abonnement wordt omgezet in een reeds betaalde periode, dan worden de reeds betaalde bedragen als tegoed op het account gestort en verrekend met het nieuwe abonnement. Indien er nog facturen van eerdere abonnementen open staan, dan dienen deze te worden voldaan. Bij het omzetten van een abonnement worden reeds verstuurde facturen niet gecrediteerd en er vinden geen restituties van gelden plaats.
7.9
Bij het omwisselen en/of opzeggen van abonnementen komen lopende kortingen te vervallen. Na het omzetten van een abonnement of het opzeggen van een abonnement, kan geen aanspraak meer gemaakt worden op eerder verleende kortingen.
7.10
Per vermelding bedragen de redactiekosten € 250,--. Deze kosten zijn voor rekening van VoorLocaties.nl, tenzij dienstverlener binnen 6 maanden na live-gang het abonnement beëindigd. In dat geval zijn de redactiekosten voor rekening van dienstverlener.
7.11
De dienstverlener dient de overeengekomen vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan VoorLocaties.nl te hebben voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van facturen door dienstverlener worden door VoorLocaties.nl administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,-- per factuur/herinnering. Indien dienstverlener in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de dienstverlener van rechtswege in verzuim. De dienstverlener is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de dienstverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de dienstverlener in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de dienstverlener. Wanneer dienstverlener na 2 herinneringen de factuur niet heeft betaald, is VoorLocaties.nl gerechtigd het account te blokkeren zonder dat hierbij de betalingsverplichting komt te vervallen. Bij het blokkeren van het account worden onderliggende vermeldingen niet langer gepubliceerd op de platformen.
Het de-blokkeren kost € 99,95 excl. BTW.
7.12
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8. Aansprakelijkheid

8. Aansprakelijkheid

8.1
VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk jegens klanten voor tekortkomingen in verhuurde accommodaties of geleverde diensten door dienstverleners, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie of gebruikmaking van diensten van dienstverlener. Indien VoorLocaties.nl door klanten wordt aangesproken in verband met schade, door klanten geleden tijdens of in verband met het verblijf in de gehuurde accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of gebruikmaking van andere diensten van de dienstverlener, verbindt de dienstverlener zich jegens VoorLocaties.nl om deze klant voor elke aansprakelijkheid te vrijwaren en verbindt de dienstverlener zich tot betaling en/of verrichten en /of nalaten van al hetgeen waartoe VoorLocaties.nl aansprakelijk wordt gesteld, c.q. bij vonnis veroordeeld wordt.
8.2
VoorLocaties.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke door klanten tijdens de huur van de accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of andere aangesloten dienstverleners wordt toegebracht.
8.3
Voorwaarden welke aan de diensten van de dienstverlener zijn verbonden, binden slechts de klant, zodat VoorLocaties.nl op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld kan worden.
8.4
Wanneer mocht blijken dat VoorLocaties.nl aantoonbaar niet juist heeft gehandeld en de klant en/of dienstverlener hierdoor schade heeft geleden, kan VoorLocaties.nl slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door de dienstverlener gefactureerde diensten. VoorLocaties.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, waaronder gederfde inkomsten, winst en overige bijkomende, bijzondere, directe of indirecte schade.
8.5
VoorLocaties.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het CMS en op de wijze waarop deze wordt gebruikt. VoorLocaties.nl faciliteert alleen de software om gebruik te kunnen maken van een online reserveringssysteem op een aangesloten portal danwel de website van de dienstverlener. Dienstverlener is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de boekingsmodule. Ook voor foutief weergegeven prijzen in de boekingsmodule is VoorLocaties.nl niet aansprakelijk, prijzen kunnen door VoorLocaties.nl worden ingevoerd, maar dienen altijd gecontroleerd te worden door de dienstverlener, interpretatie van de prijslijst kan altijd verschillen.
8.6
VoorLocaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gegevensverlies waaronder:
- Inhoud (inclusief code) van websites van derden, programma's van derden of gedrag van derden waartoe toegang is gekregen via de service.
- Virussen en andere schadelijke onderdelen die dienstverlener toegang tot of gebruik van de service beperken.
- Incompatibiliteit van de service met andere services, software en hardware.
- Vertragingen of fouten in het opstarten of voltooien van verzendingen en transacties voor de service op correcte wijze of binnen een aanvaardbare termijn.
- Aanspraken op contractbreuk, niet-naleving van de garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van wettelijke plichten) of verkeerde voorstelling.
8.7
Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van VoorLocaties.nl voor schade die de klant en/of dienstverlener lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9. Privacy

9.1
Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt VoorLocaties.nl persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan accommodatiehouders, dienstverleners en derden voor het versturen van de reserveringsbevestiging. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van VoorLocaties.nl. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. Meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy statement hier.

10. Auteursrecht boekingssysteem en aangesloten portals

10.1
De inhoud van de service, het CMS en de aangesloten portals zijn volledig auteursrechtelijk beschermd door Copyright © 2009 - 2023 VoorLocaties.nl. Alle rechten voorbehouden. De namen van echte ondernemingen en producten kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren van deze rechten. Alle rechten die in deze overeenkomst niet expliciet worden toegewezen, worden voorbehouden.

11. Overige bepalingen

11.1
Op al onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
De in deze algemene voorwaarden gemelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor personeel van VoorLocaties.nl en/of door VoorLocaties.nl ingeschakelde derden.
11.3
De dienstverlener verbindt zich om de gegevens van de klant te behandelen met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde regels, gericht op de bescherming van privacy. Het cookie-beleid en privacy-statement is van toepassing.
11.4
De overeenkomst tussen VoorLocaties.nl en dienstverlener kan met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding worden opgezegd indien de (onderneming van de) andere partij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt gestaakt of geliquideerd.
11.5
Op deze voorwaarden, op ieder gebruik van het CMS en de aangesloten portals van VoorLocaties.nl en op alle diensten van VoorLocaties.nl zijn haar algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website www.voorlocaties.nl van toepassing. Op de samenwerkingsovereenkomst zijn geen andere algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing, dan die naar welke hier is verwezen.

Ook direct meer
boekingen?
Maak nu een gratis account aan.
Meld je aan
Al meer dan
400
aangesloten locaties